CANAL DE DENÚNCIES

Càritas Diocesana de Barcelona es regeix pel Codi General de Conducta, format pel Reglament Intern de Seguretat, regulador del tractament de la Informació, que va ser aprovat pel consell de Càritas l’any 2016 i el Pla de prevenció d’infraccions i delictes, aprovat l’any 2018. El Codi General de Conducta estableix els criteris d’actuació que han de ser observats per tots els implicats en el desenvolupament de l’activitat professional de Càritas. El seu principal objectiu és fomentar l’ètica i la responsabilitat en l’exercici de l’activitat a l’entitat.

El canal de denúncies s’ha creat per a poder complir amb els preceptes del Codi General de Conducta en matèria de tractament de la informació i de prevenció d’infraccions i delictes. Aquesta eina possibilita que qualsevol persona pugui comunicar qualsevol incidència, o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen el Codi General de Conducta, o bé, considerin que resulten irregulars, il·lícits o delictius.

Aquest canal està gestionat per un despatx d’advocats extern a l’entitat, CIPDI, que donarà tràmit a totes les denúncies que es facin a través del mateix garantint així la confidencialitat del denunciant.  INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.

  Responsable del tractament: CIPDI Tratamiento de la Información SL, amb domicili al C/ Sant Agustí n. 1 1º 1ª, [email protected]

  Finalitat del tractament: Gestió de la denúncia.

  Període de conservació: durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència denuncia i la investigació sobre els fets denunciats.

  En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, s’han de suprimir del sistema de denúncies, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per part de la persona jurídica. Les denúncies a les quals no s’hagi donat curs només poden constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l’obligació de bloqueig que preveu l’article 32  de la LOPDGDD.

  Més informació sobre la política de privacitat: https://www.cipdi.com/aviso-legal/