CANAL DE DENÚNCIES

La Fundació Foment de l’Habitatge Social es regeix pels documents Criteris orientadors i Codi de Bon Govern i Principis Ètics i Procediments Associats que va ser aprovats pel Patronat de la Fundació.

Els Criteris orientadors i el Codi de Bon Govern i Principis Ètics i Procediments Associats estableixen els criteris d’actuació que han de ser observats per tots els implicats en el desenvolupament de l’activitat professional de la Fundació. El seu principal objectiu és fomentar l’ètica i la responsabilitat en l’exercici de l’activitat a l’entitat.

El canal de denúncies s’ha creat per a poder complir amb els preceptes dels d’aquests dos document rectors en matèria de tractament de la informació i de prevenció d’infraccions i delictes. Aquesta eina possibilita que qualsevol persona pugui comunicar qualsevol incidència o denunciar aquells fets o comportaments que, atenent el seu criteri, infringeixen els Criteris orientadors i Codi de Bon Govern i Principis Ètics i Procediments Associats, o bé, considerin que resulten irregulars, il·lícits o delictius.

Aquest canal està gestionat per un despatx d’advocats extern a l’entitat, CIPDI, que donarà tràmit a totes les denúncies que es facin a través del mateix garantint així la confidencialitat del denunciant.


  Conserveu aquest número. Si voleu obtenir informació de l’estat de la tramitació de la denúncia poseu-vos en contacte amb el responsable de compliment extern de la entitat al correu compliance@cipdi.com o mitjançant el número de telèfon 934.961.845 i faciliti l’anterior número.:

  INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.

  Responsable del tractament: CIPDI Tratamiento de la Información SL, amb domicili al C/ Sant Agustí n. 1 1º 1ª, 08301 Mataró (Barcelona) dpd@cipdi.com

  Finalitat del tractament: Gestió de la denúncia.

  Període de conservació: durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència denuncia i la investigació sobre els fets denunciats.

  En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, s’han de suprimir del sistema de denúncies, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per part de la persona jurídica. Les denúncies a les quals no s’hagi donat curs només poden constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l’obligació de bloqueig que preveu l’article 32  de la LOPDGDD.

  Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit al responsable del tractament.

  Més informació: https://www.cipdi.com/aviso-legal/